Allah-Las - Royal Blues Lyrics

Lyrics Keeper

Get the lyrics to the song: Royal Blues by Allah-Las at LyricsKeeper.com.

Royal Blues

Royal Blues Lyrics by Allah-Las
Royal Blues Lyrics

What Are The Lyrics For Royal Blues By Allah-Las?

At first you get the feelin that you really need some more
But before you know it you'll be reelin on the floor
Layin and a-waitin and a-prayin in the rain
Stayin and a-sayin that I need your love again

japanese spoken word

Na o sore to
shirazu tomo shire
Sarusawa no
ato o Kagami-ga-
iki ni shizumeba
Nagaraete
kono yo no yami wa
yomo harete
shide no yamaji no
Shini ni kite
shinu toko nareba--
shinu ga yoshi
shinisokonĊte
shinanu nao yoshi
english translation:
If you know not
who I am, hear:
Like the one who cast herself
into the Lake of Monkeys
I drown myself in Mirror Lake
And had my days been longer
still the darkness
would not leave this world--
along deaths path, among the hills
If your time to die has come
and you die--very well!
If your time to die has come
and you don't--
all the better!

Who Wrote Royal Blues By Allah-Las?

Daniel Spencer Dunham, Matthew David Correia, Miles Laurens Michaud, Pedrum Siadatian

What's The Duration Of The Royal Blues By Allah-Las?

The duration of Royal Blues is 2:32 minutes and seconds.

More Lyrics

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Lyrics Of The Day