Asa - Eye Adaba Lyrics

Lyrics Keeper

Get the lyrics to the song: Eye Adaba by Asa at LyricsKeeper.com.

Eye Adaba

Eye Adaba Lyrics by Asa
Eye Adaba Lyrics

What Are The Lyrics For Eye Adaba By Asa?

Ojumo ti mo ojumo ti momi
Ni ile yi o
Ojumo ti mo mo ri re o

Ojumo ti mo ojumo ti momi
Ni ile yi o
Ojumo ti mo mo ri re o

Eye adaba eye adaba
Eye adaba ti fo lokeloke
Wa a balemi o
Ojumo ti mo mo ri re o

Ojumo ti mo ojumo ti momi
Ni ile yi o
Ojumo ti mo mo ri re o

Ojumo ti mo ojumo ti momi
Ni ile yi o
Ojumo ti mo mo ri re o o ya

Eye adaba eye adaba eye e e e
Eye adaba ti fo lokeloke
Wa a balemi o o o
Ojumo ti mo mo ri re o o ya

Eye adaba eye adaba eye e e e
Eye adaba ti fo o n fo n fo
Wa a ba lemi o
Ojumo ti mo mo ri re o

E wi kin gbo se
Eye adaba eye eee
Eye adaba ti fo lokeloke loke ode orun
Wa ba le mi o o
Ojumo ti mo mo ri re o

O o o o ye e
Eye adaba eye eye oo
Eye adaba ti fo n on fo o nfo
Wa bale mi oo
Ojumo ti mo mo ri re o

O o oo oo ooo
O o oo o
Ewi kin gbo se
O o oo o
Aah o o o oo o
Oo mo ri re o
O o o o ooo o
Mori re o
Ire ire ire ooo

O o o o o
Mori re o
Eye adaba eye adaba
Eye ti fo lokeloke ode orun
Wa ba lemi o
Ojumo ti mo mo ri re o

Who Wrote Eye Adaba By Asa?

Bukola Elemide, Cobhams Emmanuel Asuquo

What's The Duration Of The Eye Adaba By Asa?

The duration of Eye Adaba is 5:14 minutes and seconds.

More Lyrics

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Lyrics Of The Day