Jack Jones - Oh Happy Day Lyrics

Lyrics Keeper

Get the lyrics to the song: Oh Happy Day by Jack Jones at LyricsKeeper.com.

Oh Happy Day

Oh Happy Day Lyrics by Jack Jones
Oh Happy Day Lyrics

What Are The Lyrics For Oh Happy Day By Jack Jones?

Oh happy day (oh happy day)
Oh happy day (oh happy day)
When Jesus washed (when Jesus washed)
When Jesus washed (when Jesus washed)
When Jesus washed (when Jesus washed)
He washed my sins away (oh happy day)
Oh happy day (oh happy day)

He taught me how to watch, fight and pray, fight and pray
And live rejoicing every, everyday

Oh happy day

He taught me how

Oh happy day (oh happy day)
Oh happy day (oh happy day)
Oh happy day (oh happy day)

Who Wrote Oh Happy Day By Jack Jones?

Edwin Hawkins

What's The Duration Of The Oh Happy Day By Jack Jones?

The duration of Oh Happy Day is 3:16 minutes and seconds.

More Lyrics

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Lyrics Of The Day