Kelli Ali - In Praise of Shadows Lyrics

Lyrics Keeper

Get the lyrics to the song: In Praise of Shadows by Kelli Ali at LyricsKeeper.com.

In Praise of Shadows

In Praise of Shadows Lyrics by Kelli Ali
In Praise of Shadows Lyrics

What Are The Lyrics For In Praise of Shadows By Kelli Ali?

Here I stand, in praise of shadows
Take my hand

here I stand, in praise of shadows
Take my hand

Isis, Osiris, Isis

in praise of shadows, in praise of shadows

Who Wrote In Praise of Shadows By Kelli Ali?

Dave Mccracken, Kelli Ali

What's The Duration Of The In Praise of Shadows By Kelli Ali?

The duration of In Praise of Shadows is 3:21 minutes and seconds.

More Lyrics

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Lyrics Of The Day