London Choir - Submarine Lyrics

Lyrics Keeper

Get the lyrics to the song: Submarine by London Choir at LyricsKeeper.com.

Submarine

Submarine Lyrics by London Choir
Submarine Lyrics

What Are The Lyrics For Submarine By London Choir?

Do it now
This submarine way down to return
To return
Do it now
Do it now
Do it now
Shake us out of the heavy deep sleep
Shake us now
Do it now
Do it now
Shake us out of the heavy deep sleep
Do it now

Who Wrote Submarine By London Choir?

Bj�rk Gudmundsdottir

What's The Duration Of The Submarine By London Choir?

The duration of Submarine is 3:14 minutes and seconds.

More Lyrics

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Lyrics Of The Day