Nick Drake - Which Will Lyrics

Lyrics Keeper

Get the lyrics to the song: Which Will by Nick Drake at LyricsKeeper.com.

Which Will

Which Will Lyrics by Nick Drake
Which Will Lyrics

What Are The Lyrics For Which Will By Nick Drake?

Which will you go for
Which will you love
Which will you choose from
From the stars above
Which will you answer
Which will you call
Which will you take for
For your one and all
And tell me now
Which will you love the best.

Which do you dance for
Which makes you shine
Which will you choose now
If you won't choose mine
Which will you hope for
Which can it be
Which will you take now
If you won't take me
And tell now
Which will you love the best.

Who Wrote Which Will By Nick Drake?

Nick Drake

What's The Duration Of The Which Will By Nick Drake?

The duration of Which Will is 2:58 minutes and seconds.

More Lyrics

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Lyrics Of The Day