Lonnie Liston Smith - Visions of a New World (Phase 1) Lyrics

Lyrics Keeper

Get the lyrics to the song: Visions of a New World (Phase 1) by Lonnie Liston Smith at LyricsKeeper.com.

Visions of a New World (Phase 1)

Visions of a New World (Phase 1) Lyrics by Lonnie Liston Smith
Visions of a New World (Phase 1) Lyrics

What Are The Lyrics For Visions of a New World (Phase 1) By Lonnie Liston Smith?

the world is yours, repeat

Who Wrote Visions of a New World (Phase 1) By Lonnie Liston Smith?

Lonnie Liston Smith

What's The Duration Of The Visions of a New World (Phase 1) By Lonnie Liston Smith?

The duration of Visions of a New World (Phase 1) is 2:10 minutes and seconds.

More Lyrics

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Lyrics Of The Day